ITEP – Informativní článek za KA III.

Fotogalerie: archiv PdF UP
Pondělí 14. leden 2019, 8:53

Informační článek, který uvádíme, se zabývá prezentací jedné z pěti klíčových aktivit nesoucí název „Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů propojením teoretické a praktické výuky“ v projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522). Smyslem projektu je zkvalitnění osobností identifikace studentů učitelských oborů s novou a zcela odlišnou sociální rolí v procesu výchovy, již budou ve své budoucí praxi zastávat.

Dílčí část prezentující klíčovou aktivitu si klade za cíl posilnit praktickou stránku přípravy studentů pedagogické fakulty na budoucí učitelské povolání. K tomu byly zřízeny jednotlivé předměty, jejichž cílem je přinést praktické poznatky do odborného prostředí mj. i skrze využití aktivní spolupráce s externími didaktiky z praxe, která obohatí a rozšíří obzory studentům, aby jejich uplatnění v praxi bylo co nejefektivnější.

Již v zimním semestru 2018/2019 jsou studenti různých oborových kombinací, zejm. v magisterských a navazujících studijních programech, vzděláváni ve 24 disciplínách typu C, které jsou průřezové všemi oblastmi a mají své zástupce téměř na všech katedrách či ústavech Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Na tyto semináře naváží doplňující praktické workshopy, které se uskuteční v letním semestru 2018/2019. Jedná se o předměty z oblasti přírodních věd i humanitně či umělecky zaměřené předměty. Studenti se v nich mohou vzdělávat v oblastech věnovaných předškolnímu věku dětí, kdy dochází prostřednictvím aktivizačních metod např. k dramatizaci pohádek, která zprostředkovává dětem např. vhodné vzorce chování. Studenti si budou postupně osvojovat metody kritického myšlení a jejich realizaci  prostřednictvím modelu E-U-R, který reaguje na současné podmínky školní praxe a ukazuje studentům jak pracovat s různorodou skupinou (s dětmi z jiných kulturních prostředí, se sociálním či zdravotním znevýhodněním apod.).

V jazykově orientovaných předmětech je naopak cíl kladen především na rozvoj čtenářských návyků, schopnosti tvořivé recepce, výběr vhodných textů úměrně věku, interpretace a produkce literárního textu, pomocí nichž mohou budoucí pedagogové u žáků pozitivně ovlivnit životní postoje, hodnotovou orientaci či obohatit jejich duchovní život.

Studenti se dále mohou setkat i s badatelsky orientovanou výukou a využitím různých technologií a praktických modelů v rámci laboratorních cvičení v oblasti přírodopisu. V matematice budou u studentů rozvíjeny bilingvní prvky vzdělávání a dále zaměření se na transformaci zkušeností s vyučováním matematiky v praxi.

Cílem umělecky zaměřených předmětů je zkoncipovat originální model výuky pro určitou skupinu žáků s využitím možnosti inkluze. Jejich cílem je i hledání řešení problémově výchovné situace vznikající v heterogenní skupině, důležitá je i následná výtvarně zaměřená práce na úrovni ověřeného experimentu s formou i materiálem, čímž dochází k utváření pozitivních postojů ke znevýhodněným skupinám.

Poslední prezentovanou skupinou je možnost rozvoje a vzdělávání se v jednotlivých speciálně-pedagogických oblastech jako je práce s žáky se zrakovým postižením, kdy se budoucí pedagogové seznámí s kompenzačními a didaktickými pomůckami pro zrakovou terapii, zrakovou stimulaci či prostorovou orientaci a především s prvky komunikace s jedinci se zrakovým postižením, stejně tak jako s jeho okolím a rodinou. Dále je zde zastoupena také oblast logopedické intervence v orofaciální oblasti, kdy se studenti seznámí s tím jak např. správně realizovat diagnostiku a úpravu nedostatků v artikulaci, nacvičit oromotorická a izometrická cvičení, přičemž z pomůcek se seznámí např. s logopedickými zrcadly, špátlemi, žvýkacími pomůckami, grabbery, rotavibrátory. Studenti budou mít také možnost aktivně pracovat s technologiemi jako tablety, kde jsou možnosti dalšího rozvoje skrze logopedické aplikace jako Logopedie, Stutter Help, Buzzer, Výukové kartičky, Abeceda. V oblasti osob se sluchovým postižením se seznámí s pohledem na jazykovou a kulturní minoritu - problematiku fenoménu Neslyšících, seznámí se s jednotlivými komunikačními technikami (znakový jazyk, znakovaná čeština, taktilní znakový jazyk, Lormova abeceda ad.), přičemž hlavním cílem tohoto předmětu je osvojení si základů znakového jazyka v praktické rovině, které jsou nezbytné pro dorozumívání se s dětmi se sluchovým postižením v kompetenci ve vizuálně-motorických systémech v kontextu inkluzivního vzdělávání. V oblasti dětí s pohybovými obtížemi se seznámí s nácvikem metodik z oblasti rehabilitace např. metodikou pro polohování, rozcvičování spastických končetin před pohybovými a grafomotorickými aktivitami. V oblasti psychopedické intervence se naučí práci s diagnostickým materiálem, který lze využít i u dětí předškolního věku v oblastech zrakového vnímání a paměti, motoriky, grafomotoriky, kresby, sluchového vnímání a paměti, řeči, základních matematických představ, orientace v čase, orientace v prostoru až po sebeobsluhu, sociální dovednosti, hru aj.

V souladu s výše uvedeným stručným shrnutím, co všechno mohou studenti získat je hlavním cílem všech zavedených C disciplín osobnostně-sociální rozvoj studentů (tj. budoucích učitelů), posílení jejich stávající didaktické přípravy dle aktuálních požadavků praxe, rozvoj inovativních přístupů, pozitivních postojů v jednotlivých oblastech, zvládnutí prevence rizikového chování žáků, akcentace ochrany zdraví, tolerance individuality a celková intenzivní příprava na práci s heterogenní skupinou (žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v rámci procesu inkluze.  

Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D., katedra primární pedagogiky PdF UP 

Zpět