Uznání děkana za vzdělávací činnost získala Renáta Šínová, odbornice na civilní proces

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se předání ocenění odehrálo formou krátké schůzky v pracovně děkana. Foto: Eva Hrudníková
Pátek 15. leden 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Historicky první laureátkou ocenění – Čestného uznání děkana Právnické fakulty UP v Olomouci za vzdělávací činnost – se stala Renáta Šínová z katedry soukromého práva a civilního procesu. Děkan Václav Stehlík jí ocenění za rok 2020 udělil na základě doporučení hodnotící komise tvořené z členů akademické obce. Ta vybírala ze šesti nominací.

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se slavnostní předání ocenění odehrálo formou krátké schůzky v pracovně děkana a v rouškách. „Jsem velmi rád, že historicky první čestné uznání za pedagogickou činnost můžu předat právě tobě. Nominovaná jsi byla dvakrát, jednou individuálně a jednou v rámci pedagogické skupiny civilního práva procesního. Tvá práce v roce, kdy se výuka nuceně přesunula na online platformy, byla studenty hodnocena velmi pozitivně. Nominace vyzdvihovala tvé nasazení i kvalitu v rámci online výuky, stejně tak jako přístup ke studentům,“ pogratuloval a poděkoval oceněné děkan Václav Stehlík. Renáta Šínová, odbornice na civilní proces a v současnosti proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost, si uznání ze strany fakulty váží. „Jsem velmi překvapena a potěšena, o to více, že nominace šla z řad studentů. Podle mého názoru není pro pedagoga lepšího ocenění než pozitivní zpětná vazba, které si velmi vážím a současně ji beru i jako závazek do budoucna.“

Na čestné uznání za rok 2020 byly nominovány vedle Renáty Šínové další čtyři osobnosti – Martin Faix z katedry mezinárodního a evropského práva, Filip Melzer z katedry soukromého práva a civilního procesu, Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva, Adam Talanda z katedry politologie a společenských věd – a jeden pedagogický kolektiv z katedry soukromého práva a civilního procesu ve složení Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková a Renáta Šínová.

Nominace na přelomu roku posuzovala speciální sedmičlenná komise, čtyři akademici, včetně proděkana pro studijní záležitosti, a tři studenti fakulty. „Komise měla těžký úkol. Každá z nominací byla velmi dobře zdůvodněna. Komise se nakonec shodla na ocenění Renáty Šínové. Rozhodnutí jsem velmi rád potvrdil,“ upřesnil děkan. Laureátku nominoval student 5. ročníku programu Právo a právní věda.

Ocenění akademických pracovníků za vzdělávací činnost je na právnické fakultě novinkou a jeho statut upravuje vnitřní norma, která nabyla účinnosti vloni v létě.

Cílem čestného uznání je podpořit zvyšování kvality poskytované vzdělávací činnosti a zvýšení povědomí akademické obce celé univerzity o vynikajících počinech na poli odborného vzdělávání v právní oblasti. Uděleno může být za dlouhodobou excelentní vzdělávací činnost, jakož i za jednorázový excelentní počin v rámci vzdělávací činnosti fakulty. Zohledňovat může i zpracování publikace se vzdělávacím účelem, či metodiku vedení výuky. „Dosud naše fakulta tuto významnou složku práce akademiků nijak neoceňovala. Jsem rád, že jsme s udělováním uznání začali a položili tak základ nové tradice,“ dodal děkan.

Vnitřní normu, která upravuje podmínky udělování Čestného uznání děkana Právnické fakulty v Olomouci, najdete na úřední desce PF UP nebo ZDE.

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

* Vystudovala olomouckou právnickou fakultu, na které po svém absolutoriu jakožto vyučující také zůstala.

* Ve své profesní praxi se věnuje právu civilního procesu a také rodinnému právu. Svou akademickou dráhu doplňuje aplikační praxí v advokacii, kterou realizuje jako tzv. of counsel u renomované advokátní kanceláře.

* Na PF UP je garantkou hned několika předmětů, například Civilní proces 1 až 3, Rodinné právo nebo Simulovaná soudní jednání 1 a 2.

* V současnosti je členkou nejužšího vedení PF UP. Je proděkankou pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost.

Zpět