Vnitřní mzdový předpis, stravování v menze i řadu dalších témat měl k jednání Akademický senát UP

Grafika: Žurnál Online
Čtvrtek 30. březen 2023, 15:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Březnové jednání Akademického senátu Univerzity Palackého přineslo nové informace související se stravováním v univerzitní menze, zprávy o přípravě voleb do AS UP nebo o navýšení mzdových tarifů pro technicko-hospodářské (THP) pracovníky, poskytlo také informaci o ustavení Mimořádné Kolejní rady UP či o jednání Komise pro udržitelnou UP. V průběhu zasedání AS UP schválil i několik novel.

Akademický senát UP vyhlásil volby do tohoto grémia v únoru, volby samé se uskuteční elektronicky v termínu od 3. do 11. května. Funkční období nového AS UP začne 15. září 2023, skončí 15. května 2026. Předseda AS UP Jiří Langer v této souvislosti informoval senátory hned v úvodu jednání o tom, že v těchto dnech na jednotlivých fakultách vrcholí volby dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů. Zároveň připomněl, že od 3. dubna se na fakultách UP začínají sbírat návrhy jednotlivých kandidátů a že všechny potřebné informace lze najít na nově vzniklém webu www.upol.cz/volby.

V souvislosti s chystanými volbami se senát věnoval také nastalé situaci několika akademických pracovníků zařazených pod VŠÚ CATRIN, kteří se dostali do situace, jež jim možnost volit komplikuje. AS UP situaci vyřešil usnesením, z něhož vyplývá, že uvedení akademici budou volit v prostředí té fakulty, na níž vyvíjejí pedagogickou činnost. 

V rámci legislativní části přijal AS UP několik novel. Schválil nový Jednací řád AS UP ve znění přijatého pozměňovacího návrhu a pozměňovacích návrhů LK AS UP. Schválil i návrh novely Statutu PřF UP ve znění technických změn LK AS UP. Přijal také novelu Řádu vysokoškolské koleje UP i návrh novely č. 3 Vnitřního mzdového předpisu UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

„Ekonomická komise AS UP doporučila schválit nový vnitřní mzdový předpis UP, všichni členové komise byli pro, jsme rádi, že po dlouhé době dochází na Univerzitě Palackého k navýšení tarifů THP pracovníků. Zároveň chci ale apelovat, aby do konce května byl aktualizován i předpis, který se týká akademických a vědeckých pracovníků,“ zdůraznila za EK AS UP Irena Smolová, místopředsedkyně Akademického senátu UP.

V návaznosti na nevoli související se zdražením stravy v menze UP vystoupil před senátory ředitel Správy kolejí a menz UP Libor Kolář. Uvedl, že s odkazem na minulé usnesení AS UP, které požadovalo přijetí opatření, jež by vedla k optimalizaci nákladů, poskytne univerzitní menza od 1. dubna výhradně studentům jedno výrazně levnější jídlo (se sníženými provozními náklady). Za cenu zhruba šedesát korun jej studenti najdou v nabídce hotovek vždy pod číslem čtyři (více zde).

Ředitel SKM UP dále uvedl, že s cílem eliminovat náklady došlo i k dočasnému pozastavení činnosti menzy Šmeralova. V dílčí zprávě za uplynulý měsíc pak připustil pokles zájmu o stravování. Následná debata se věnovala možnostem, jak situaci zlepšit. Zazněla v ní také informace o vývoji cen energií, které jsou v současné době nižší než v lednu a podle kvestorky UP Petry Jungové by právě tento příznivější vývoj cen energií společně s dalšími optimalizačními procesy měl do budoucna vést ke snížení provozních nákladů a ve výsledku i ke snížení ceny stravného.  

O historii i současném stavu investiční akce Envelopa I – Blok-D VTP UP informoval senátory UP Luděk Prudký, jenž má na starosti technický dozor stavby. Po následné rozpravě AS UP přijal usnesení, v němž pověřil Ekonomickou komisi AS UP projednáním ekonomické náročnosti stavby ve vztahu k rozpočtu UP.

Rektor UP zpravil senátory o stanovisku, které se týká analýzy a návrhů vypořádání VŠÚ CATRIN a PřF UP. Uvedl, že se skládá ze dvou částí a že v nejbližší době budou se zprávou seznámeni děkan PřF UP a ředitel VŠÚ CATRIN, poté se s dokumentem seznámí AS UP.

V další části jednání AS UP se hovořilo o obnovení činnosti Kolejní rady UP, o jejímž mimořádném ustavení informoval místopředseda AS UP Michal Nguyen. Cílem Mimořádné Kolejní rady UP je vyhlásit volby, více zde.

Komplikovanou situaci v zajištění vzdělávání ve zdravotnických oborech poté popsala studentská senátorka Tereza Marková, která ve své řeči zdůraznila kritickou situaci zajištění navazujících magisterských studijních programů na FZV UP. AS UP vzal tyto informace na vědomí a požádal vedení UP o analýzu vzniklé situace a návrh řešení.

V samém závěru zasedání senátory informoval Jan Bělka, předseda Komise pro udržitelnou UP, o nedávno přijatých usneseních. Hovořil o nově připraveném předmětu, který se zabývá udržitelností. Studenti jej najdou v nabídce předmětů typu C. Ve svém projevu se vrátil i k analýze odpadů, která se nedávno uskutečnila na UP (viz tento článek) a na jejímž základě přijala komise usnesení směřující k vedením jednotlivých fakult. Komise v nich například doporučuje zavést třídění bioodpadu a kovů v součinnosti s dodavatelem odpadových služeb. Doporučuje také vytvořit legislativní nástroje za účelem efektivnějšího zabezpečení třídění odpadu s cílem celkového snížení odpadu na UP, který povede ke snížení provozních nákladů. Vedení UP pak komise doporučila bezodkladné omezení používání jednorázových obalů, příborů, nádob a papírových utěrek v zařízeních provozovaných UP a v prostorách UP.

Příští jednání Akademického senátu UP se uskuteční 26. dubna.

Přehled přijatých usnesení na březnovém zasedání AS UP najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)